Filazana momban’ny ARTEC

MPTDN
NY SEKRETERA JENERALY

N 016/2019/MPTDN/SG

                                                       FILAZANA

Ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-Davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao AraKajy Mirindra dia mampahafantatra ny mpiara-miasa sy ny besinimaro fa araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay natao ny alakamisy faha-07 martsa 2019, dia:

–    Nasiam-panintsiana ny andininy faha-2, 4, 5, 6, 7 ary faha-17 amin’ny didim-panjakàna laharana faha-2006-213 tamin’ny faha-21 martsa 2006 mikasika ny ARTEC.
–    Nofoanana ny didim-panjakàna izay nanendry ny Tale Jeneralin’ny ARTEC.
–    Notendrena hisahana ny andraikitry ny Tale Jeneraly vonjimaika eo anivon’ny ARTEC Andriamatoa RAKOTOMALALA Laurent.
–    Nofoanana manontolo ny didim-panjakana laharana faha-2018-1119 tamin’ny 29 aogositra 2018 izay nanendry ireo mpikambana rehetra ao amin’ny filan-kevipitatanan’ny ARTEC.
Antananarivo ,anio 08 Martsa 2019
Le Secrétaire Général
RANESA Firiana Rakotonjanahahary